Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 88095
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 66441
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 57087
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 54211
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 35796
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 32207
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 30512
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 28834
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 28012
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 27253
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 22650
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 21983
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 21675
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 20301
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 18670
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 18181
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 17474
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 17454
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 15935
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 15709
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 15521
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 11896
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 11858
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 11594
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 10259
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 9891
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 9307
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 8492
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 7973
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 7640
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 7525
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 7514
. Bütçe İlkeleri 7457
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 7347
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 7292
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 6723
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 6658
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 6597
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 6428
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 6316
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 6270
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 6263
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 6126
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 6099
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 6026
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 5931
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 5867
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 5748
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 5744
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 5499
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 5482
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 5303
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 5297
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 5291
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 5128
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 5096
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 5075
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 5073
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 5002
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 4910
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 4821
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 4794
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 4741
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 4706
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 4631
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 4547
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 4431
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 4334
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 4108
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 3821
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 3630
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 3443
   

   
© H.Bayram ÇOLAK