Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 93454
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 68427
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 62294
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 57554
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 40568
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 34729
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 32056
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 31513
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 29527
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 28469
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 24846
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 23908
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 23065
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 21591
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 20220
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 19207
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 18738
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 18666
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 17538
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 17193
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 16201
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 13128
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 12882
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 12789
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 11163
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 11015
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 10375
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 9356
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 8933
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 8432
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 8415
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 8314
. Bütçe İlkeleri 8290
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 8250
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 8209
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 7316
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 7281
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 7154
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 7056
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 6914
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 6907
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 6866
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 6834
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 6734
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 6550
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 6452
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 6447
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 6425
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 6285
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 6128
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 6076
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 5824
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 5824
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 5791
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 5675
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 5656
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 5608
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 5563
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 5479
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 5398
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 5323
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 5267
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 5237
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 5230
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 5148
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 5026
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 4912
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 4833
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 4577
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 4237
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 3991
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 3865
   

   
© H.Bayram ÇOLAK