Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 95514
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 69109
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 64708
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 59187
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 44751
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 35845
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 33040
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 32740
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 30151
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 29448
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 26064
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 24660
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 23480
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 22478
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 21199
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 19648
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 19423
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 19279
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 18672
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 17917
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 16545
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 13995
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 13727
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 13131
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 11698
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 11584
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 10773
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 9790
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 9456
. Bütçe İlkeleri 9146
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 9003
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 8951
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 8776
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 8538
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 8534
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 7595
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 7552
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 7417
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 7294
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 7259
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 7191
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 7177
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 7105
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 7051
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 6790
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 6714
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 6676
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 6657
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 6647
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 6417
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 6342
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 6090
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 6075
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 6072
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 5920
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 5878
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 5850
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 5759
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 5663
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 5621
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 5559
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 5469
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 5454
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 5432
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 5358
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 5248
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 5126
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 5062
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 4796
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 4425
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 4183
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 4045
   

   
© H.Bayram ÇOLAK