Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 84820
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 65465
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 54098
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 52050
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 34081
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 30972
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 29806
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 27549
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 27300
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 26810
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 21584
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 21452
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 20399
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 19858
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 18056
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 17693
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 17050
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 16803
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 15384
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 15269
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 14788
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 11576
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 11189
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 11027
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 9920
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 9537
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 8918
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 8127
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 7684
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 7408
. Bütçe İlkeleri 7151
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 7129
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 7106
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 7068
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 7010
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 6480
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 6473
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 6401
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 6221
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 6160
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 6115
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 6054
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 5908
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 5891
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 5812
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 5750
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 5648
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 5537
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 5497
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 5307
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 5279
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 5154
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 5143
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 5139
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 5028
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 4946
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 4909
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 4905
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 4841
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 4746
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 4691
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 4653
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 4629
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 4559
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 4487
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 4389
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 4289
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 4209
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 3993
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 3698
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 3547
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 3340
   

   
© H.Bayram ÇOLAK