Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 94627
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 68858
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 63765
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 58568
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 43500
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 35438
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 32466
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 32465
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 29933
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 29073
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 25673
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 24396
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 23317
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 22102
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 20835
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 19489
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 19132
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 19048
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 18292
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 17655
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 16429
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 13555
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 13381
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 13016
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 11454
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 11388
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 10614
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 9613
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 9268
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 8762
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 8640
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 8602
. Bütçe İlkeleri 8541
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 8433
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 8431
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 7492
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 7465
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 7323
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 7209
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 7132
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 7063
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 7042
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 7006
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 6932
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 6715
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 6607
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 6597
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 6587
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 6432
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 6303
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 6232
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 6002
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 5985
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 5970
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 5833
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 5814
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 5764
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 5698
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 5591
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 5543
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 5484
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 5384
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 5376
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 5372
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 5272
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 5183
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 5048
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 4994
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 4712
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 4360
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 4106
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 3982
   

   
© H.Bayram ÇOLAK