Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 92280
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 67882
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 60656
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 56635
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 38948
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 33910
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 31608
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 30787
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 29030
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 27957
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 24064
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 23267
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 22737
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 21123
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 19645
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 18876
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 18361
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 18268
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 16901
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 16768
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 15908
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 12666
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 12483
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 12424
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 10843
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 10585
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 10039
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 9057
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 8561
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 8132
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 8118
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 7989
. Bütçe İlkeleri 7967
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 7963
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 7899
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 7082
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 7014
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 6891
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 6829
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 6672
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 6635
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 6621
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 6596
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 6483
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 6326
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 6233
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 6204
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 6171
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 6059
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 5853
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 5823
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 5610
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 5580
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 5551
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 5472
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 5402
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 5371
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 5368
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 5272
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 5220
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 5095
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 5074
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 5009
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 5001
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 4939
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 4812
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 4712
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 4605
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 4355
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 4043
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 3837
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 3696
   

   
© H.Bayram ÇOLAK