Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 105011
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 79769
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 74632
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 68274
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 56887
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 42547
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 39755
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 35109
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 34981
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 31711
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 31021
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 28407
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 26598
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 26481
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 26181
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 23814
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 23534
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 22834
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 21278
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 20354
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 18209
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 17985
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 17181
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 14643
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 14608
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 13507
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 13174
. Bütçe İlkeleri 12889
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 11241
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 11154
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 10931
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 10923
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 10417
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 9999
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 9666
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 8677
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 8544
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 8540
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 8475
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 8445
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 8231
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 8188
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 7965
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 7766
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 7729
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 7564
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 7535
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 7502
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 7355
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 7270
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 6994
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 6869
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 6801
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 6797
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 6532
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 6432
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 6400
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 6359
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 6337
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 6280
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 6219
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 6079
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 6055
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 6037
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 6023
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 5999
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 5734
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 5632
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 5379
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 5033
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 4629
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 4483
. 6183 sayılı Kanun 2021 değişiklik 354
   

   
© H.Bayram ÇOLAK