Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 99733
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 71144
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 68952
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 63438
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 49562
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 37793
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 35050
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 33708
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 31589
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 30915
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 28150
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 25912
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 24498
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 24334
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 23116
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 21651
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 20476
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 20393
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 20274
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 19014
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 17114
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 15955
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 14997
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 13810
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 12707
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 12385
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 11513
. Bütçe İlkeleri 10708
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 10498
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 10122
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 9877
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 9784
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 9596
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 9151
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 9126
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 8063
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 7977
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 7821
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 7758
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 7735
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 7694
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 7584
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 7577
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 7460
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 7240
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 7129
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 7103
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 7050
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 6972
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 6899
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 6716
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 6467
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 6445
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 6437
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 6219
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 6190
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 6173
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 6111
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 5970
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 5942
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 5915
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 5769
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 5761
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 5710
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 5682
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 5603
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 5465
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 5377
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 5091
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 4752
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 4428
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 4313
   

   
© H.Bayram ÇOLAK