Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 94988
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 68944
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 64176
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 58804
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 44066
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 35577
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 32664
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 32593
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 30012
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 29182
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 25811
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 24498
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 23369
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 22279
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 20989
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 19552
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 19204
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 19135
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 18464
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 17715
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 16474
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 13658
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 13537
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 13056
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 11510
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 11450
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 10681
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 9675
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 9329
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 8836
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 8682
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 8662
. Bütçe İlkeleri 8586
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 8466
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 8466
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 7521
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 7500
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 7351
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 7234
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 7190
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 7083
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 7080
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 7036
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 6974
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 6740
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 6644
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 6625
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 6609
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 6454
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 6333
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 6259
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 6038
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 6019
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 6001
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 5862
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 5833
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 5792
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 5714
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 5616
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 5573
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 5513
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 5412
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 5396
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 5389
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 5312
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 5205
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 5073
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 5019
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 4741
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 4381
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 4133
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 4005
   

   
© H.Bayram ÇOLAK