Makaleler

Aşağıda, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ve ikincil düzenlemeleri, Kamu İhale Mevzuatı, Harcırah Kanunu, Vergi Kanunları ve Devlet Muhasebesiyle ilgili makalelere ulaşabilirsiniz.

Kaynak Gösterilmeden Kullanılamaz.

Süzgeç
Görüntüleme Sayısı 
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlar 102350
. Sözleşmeler İle İhale Kararlarında Damga Vergisi Uygulaması 74537
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -1 72220
. Kamu İhale Mevzuatında Geçici Teminatlar 66247
. İhale Mevzuatımızda Yaklaşık Maliyet-Eşik Değer İlişkisi 54275
. İş Artışı ile Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması 40184
. Harcama Yetkilisinin Yetki ve Sorumlulukları 37110
. İhale Mevzuatımızda Kesin Teminatlar Konusunda Getirilen Düzenlemeler 34451
. Hizmet İhalelerinde Yaklaşık Maliyet 33462
. İhale Usulü Olmaktan Çıkartılan Doğrudan Temin Usulünün Esasları, ? 31454
. 4734 Sayılı Yasaya Göre İhale Komisyonlarının Oluşumu, Görev Yetki ... -2 30094
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatların Gelir Kaydedilmesindeki Esas ve ... 27158
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Bakan ve Üst Yöneticilerin Sorumlulukları 25658
. İhalenin İdarenin Belirlediği Bedelin Üzerinde Teklif Verenlere Verilip ... 25441
. İhale Komisyonlarında Muhasebe veya Mali İşlerden Sorumlu Üye Kim ... 24994
. 5018 Sayılı Kanunun Öngördüğü Harcama Süreci, Görevliler ile Görev ... 22899
. Ödeneği Olmayan İşler İçin İhaleye Çıkılıp Çıkılamayacağı 22449
. Mal Alımı İhalelerinde Yaklaşık Maliyetin Tespiti ile Yaklaşık Maliyetin ... 21862
. Doğrudan Temin Usulünde Damga Vergisi Uygulamaları 20778
. İç Kontrol İç Denetim İlişkisi 20105
. Harcırah Kanununda Memurlar Lehine Yapılan Düzenlemeler 17809
. Kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması kamu görevlileri için ... 17351
. İhale Yetkilisi Harcama Yetkilisi midir? 16488
. Sözleşme Dışı Yaptırılan İş Bedellerinin Ödenmesinde Dikkat Edilmesi ... 14418
. Kamu İdareleri İçin Tahakkuk Esaslı Muhasebe Neler Getiriyor? 14040
. Muhasebe Yetkilisi, Üst Yönetici ve Harcama Yetkilisinin Sorumluluk Alanı 13088
. Yersiz Ve Fazla Ödemelerden Kaynaklanan Kamu Zararlarında Faizin ... 12378
. Bütçe İlkeleri 12059
. Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Yer Alan Genel Düzenlemeler 10981
. Tasfiye Edilemeyen Eski Yıllara Ait Teminat Mektupları 10617
. Müteahhitlere Bütçe Dışı Avans Verilmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hus... 10604
. 5018 Sayılı Kanuna Göre Ön Mali Kontrol, Kapsamı, Yetkililer Ve Sonuçları 10492
. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Yapılan Son Değişiklikler ... 10239
. Kamu Nakdini Hangi Bankalarda Değerlendirebilir? 9563
. Kurul Kararları Gereğince İhalelerin İptal Edilmesinin Doğurduğu Hukuki ... 9541
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -1 8503
. Özel Gelir Uygulamasında Son Durum 8291
. İhale Komisyonlarının Oluşumu 8283
. Vergi Borçları Karşılığında Alınan Çeklerin Karşılıksız Çıkması 8238
. İhale Komisyonlarında Maliye Üyesi Görevlendirilip Görevlendirilmeyeceği 8150
. Dış Denetim Birimi Olarak Sayıştayın Yeni Kamu Mali Sistemdeki Yeri 8110
. Rektör veya rektör yardımcıları ihale komisyonu başkanı olabilirler mi? 8101
. Nakit Yönetiminde Yeni Dönem 7892
. 5018 Sayılı Kanun Sonrası İhale Mevzuatımızda Neler Oldu? 7715
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Kontrol 7633
. Sayıştay Yargılamasında Görevlilerin Mali Sorumlulukları 7436
. Yurt Dışına Gönderilen Kamu Personelinden Görevine Dönmeyenler İle ... 7383
. Ödemelerde Katma Değer Vergisi Kesintisi 7374
. Kayıt Sırasına Göre Ödeme Yapmanın Getirdiği Sorunlar 7258
. İç Denetimde Doğru Raporlama Yapısı Nasıl Olmalı? 7224
. Kamu Mali Yönetimimizde Mali Disiplin ile Bu alanda Yaşanan Son Geliş... 6949
. 5018 Sayılı Yasa, Kurumsal Kontrol Konusunda Neler Getiriyor? 6810
. Birden Fazla Düzenlenen Kamu İhale Sözleşmelerinde Damga Vergisi ... 6733
. Kamu Mali İstatistikleri Konusunda Yapılan Son Düzenlemeler 6732
. Üst Yöneticiler Harcama Sürecinin Neresinde Yer Alıyor 6492
. Zorunlu Bağış Ve Yardımların Kaldırılmasına Yönelik Son Düzenlemeler 6401
. Kamu Bankalarının Özelleştirilmesiyle Kamu Haznedarlığı Uygulaması ... 6342
. İç Kontrol Sisteminin Kurulması ve Uygulanması İçin Ayrı Birime İhtiyaç ... 6324
. Mali Hizmetlerde Ön Mali Kontrol Yapanların Mali Sorumlulukları Yok mu? 6240
. Asgari Oranın Üzerinde Verilen Geçici Teminatların Gelir Kaydedilmesi ... 6238
. Harcama Yetkililerinin Belirlenmesi İle Harcama Sürecindeki Görev ve ... 6173
. Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Sigorta Primlerinin ... 6047
. İç Denetim Kalite Güvence Çalışmaları 6009
. Yeni Sayıştay Kanunu Ne Getir(m)iyor? 6006
. İpoteğe (Mortgage) Dayalı Menkul Kıymetler Yöntemi -2 5994
. Vergi Dairesi Müdürlerinin Sertifika Alıp Alamayacakları 5906
. Parasını Alamayan Yüklenici Alacağını Teminat Olarak Gösterebilir Mi? 5695
. Kamu İhale Sözleşmelerinde Maliye Bakanlığının Rolü 5586
. Kamu Kaynaklarından Tasarruf Yapılmasına Dair Pratik Bir Öneri 5348
. Muhasebe Yönetmeliklerinde Yapılan Değişiklikler 4993
. Ön Ödeme Şartları, Farkları, Çeşitleri 4598
. Harcama Sürecinde Yer Alan Görevlilerin Yetkileri İle Mali Sorumlulukları 4450
. 6183 sayılı Kanun 2021 değişiklik 311
   

   
© H.Bayram ÇOLAK